Informacje Prawne

Definicje

Definicje: Klient: każda osoba fizyczna lub prawna, która odwiedza stronę objętą niniejszymi ogólnymi warunkami.

Usługi: https://www.kolarstwo.info/ udostępnia Klientom:

Treść: Wszystkie elementy stanowiące informacje dostępne na stronie, w tym teksty, obrazy, filmy.

Informacje o kliencie: Nazywane dalej „Informacja(e)” odpowiadające wszystkim danym osobowym, które mogą być przechowywane przez https://www.kolarstwo.info/ w celu zarządzania kontem, zarządzania relacjami z klientami oraz w celach analiz i statystyk.

Użytkownik: Internauta łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony.

Dane osobowe: „Informacje, które pozwalają w jakiejkolwiek formie na identyfikację osób fizycznych, do których się odnoszą”.

Terminy „dane osobowe”, „osoba zainteresowana”, „podmiot przetwarzający” i „dane wrażliwe” mają znaczenie określone w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Prezentacja strony internetowej

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zaufania w gospodarkę cyfrową, użytkownikom strony internetowej https://www.kolarstwo.info/ przedstawia się tożsamość różnych podmiotów zaangażowanych w jej tworzenie i nadzór:

Właściciel: Marcin Zalewski – Poli Gojawiczyńskiej 8 – 01-773 Warszawa

Osoba odpowiedzialna za publikację: Marcin Zalewski – contact@kolarstwo.info Osoba odpowiedzialna za publikację może być osobą fizyczną lub prawną.

Webmaster: Marcin Zalewski – contact@kolarstwo.info

Dostawca hostingu: o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert 63000 Clermont-Ferrand (Francja) https://www.o2switch.fr

Pełnomocnik ds. ochrony danych: Marcin Zalewski – contact@kolarstwo.info

Ogólne warunki korzystania ze strony i oferowanych usług

Strona stanowi dzieło chronione przepisami dotyczącymi własności intelektualnej oraz stosownymi przepisami międzynarodowymi. Klient nie ma prawa w żaden sposób ponownie wykorzystywać, przenosić ani eksploatować na własny rachunek żadnej części elementów lub prac dostępnych na stronie.

Korzystanie ze strony https://www.kolarstwo.info/ oznacza pełną i bezwarunkową akceptację poniżej opisanych ogólnych warunków korzystania. Warunki te mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego użytkownicy strony https://www.kolarstwo.info/ są zachęcani do regularnego ich przeglądania.

Ta strona internetowa jest zwykle dostępna dla użytkowników w każdym momencie. Może jednak zostać przerwana z powodów technicznych przez https://www.kolarstwo.info/, który wtedy będzie starał się wcześniej poinformować użytkowników o terminach i godzinach interwencji. Strona internetowa https://www.kolarstwo.info/ jest regularnie aktualizowana przez odpowiedzialnego za https://www.kolarstwo.info/. Podobnie informacje prawne mogą być w każdej chwili modyfikowane: jednakże są one wiążące dla użytkownika, który jest zachęcany do jak najczęstszego zapoznawania się z nimi.

Opis świadczonych usług

Strona internetowa https://www.kolarstwo.info/ ma na celu dostarczenie informacji dotyczących wszystkich działalności firmy. https://www.kolarstwo.info/ dokłada wszelkich starań, aby dostarczać na stronie https://www.kolarstwo.info/ jak najdokładniejsze informacje. Niemniej jednak nie będzie ona odpowiedzialna za jakiekolwiek pominięcia, nieścisłości czy braki w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jej działalności, czy działalności stron trzecich dostarczających te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie https://www.kolarstwo.info/ mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://www.kolarstwo.info/ nie są wyczerpujące. Są one podawane z zastrzeżeniem zmian, które mogły zostać wprowadzone od momentu ich publikacji.

Ograniczenia kontraktowe dotyczące danych technicznych

Strona korzysta z technologii JavaScript.

Strona internetowa nie będzie odpowiedzialna za szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do korzystania z niej przy użyciu nowoczesnego sprzętu, wolnego od wirusów, oraz z aktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji. Strona https://www.kolarstwo.info/ jest hostowana przez dostawcę na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Celem jest świadczenie usługi zapewniającej jak najlepszą dostępność. Dostawca hostingu zapewnia ciągłość swojej usługi 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zastrzega sobie jednak możliwość przerwania usługi hostingowej na jak najkrótszy możliwy czas, zwłaszcza w celu konserwacji, ulepszenia swojej infrastruktury, awarii swojej infrastruktury lub jeśli Usługi i Świadczenia generują ruch uznawany za niezwykły.

https://www.kolarstwo.info/ oraz dostawca hostingu nie będą odpowiedzialni w przypadku awarii sieci internetowej, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego, zwłaszcza związanych z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

Własność intelektualna i naruszenia

https://www.kolarstwo.info/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa użytkowania wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafik, logo, filmów, ikon i dźwięków. Jakiekolwiek powielanie, prezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całych lub części elementów strony, niezależnie od używanego środka lub metody, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody: https://www.kolarstwo.info/.

Każde nieautoryzowane wykorzystanie strony lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Ograniczenia odpowiedzialności

https://www.kolarstwo.info/ działa jako wydawca strony. https://www.kolarstwo.info/ jest odpowiedzialny za jakość i prawdziwość treści, które publikuje.

https://www.kolarstwo.info/ nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane sprzętem użytkownika podczas dostępu do strony internetowej https://www.kolarstwo.info/, wynikające albo z użycia sprzętu nie spełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://www.kolarstwo.info/ nie będzie również odpowiedzialny za pośrednie szkody (takie jak na przykład utrata rynku lub utrata szansy) wynikające z korzystania ze strony https://www.kolarstwo.info/. Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w sekcji kontaktowej) są dostępne dla użytkowników. https://www.kolarstwo.info/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedniego ostrzeżenia, jakiejkolwiek treści zamieszczonej w tej przestrzeni, która naruszałaby obowiązujące w Polsce przepisy prawne, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W odpowiednim przypadku, https://www.kolarstwo.info/ zastrzega sobie również możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, zwłaszcza w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od używanego nośnika (tekst, zdjęcie …).

Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej, ustawie o informatyce i wolności z dnia 6 sierpnia 2004 r. oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

Osoby odpowiedzialne za zbieranie danych osobowych

W przypadku danych osobowych zbieranych podczas tworzenia osobistego konta Użytkownika i jego nawigacji na stronie, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest: Kolastwo.info. https://www.kolarstwo.info/ reprezentowany jest przez Marcina Zalewskiego, jego prawnego przedstawiciela.

Jako osoba odpowiedzialna za zbieranie danych, https://www.kolarstwo.info/ zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. W szczególności należy do Klienta określenie celów przetwarzania danych, dostarczenie swoim klientom i potencjalnym klientom pełnej informacji o przetwarzaniu ich danych osobowych na podstawie uzyskanego zgody oraz prowadzenie rejestru przetwarzania zgodnie z rzeczywistością. Za każdym razem, gdy https://www.kolarstwo.info/ przetwarza dane osobowe, podejmuje wszystkie rozsądne kroki, aby zapewnić dokładność i istotność danych osobowych w odniesieniu do celów, w jakich https://www.kolarstwo.info/ je przetwarza.

Cel zbierania danych

https://www.kolarstwo.info/ może przetwarzać część lub wszystkie następujące dane:

  • w celu umożliwienia nawigacji na stronie oraz zarządzania i śledzenia usług i świadczeń zamawianych przez użytkownika: dane logowania i korzystania ze strony, fakturowanie, historia zamówień itp.
  • w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości informatycznej (spam, hacking): używany sprzęt do nawigacji, adres IP, hasło (zahaszowane)
  • w celu poprawy nawigacji na stronie: dane logowania i korzystania
  • w celu przeprowadzenia fakultatywnych badań satysfakcji na https://www.kolarstwo.info/ : adres e-mail
  • w celu prowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

https://www.kolarstwo.info/ nie sprzedaje Twoich danych osobowych, które są więc używane tylko z konieczności lub w celach statystycznych i analiz.

Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującym prawem europejskim, użytkownicy https://www.kolarstwo.info/ mają następujące prawa:

  • prawo dostępu (artykuł 15 RODO) i sprostowania (artykuł 16 RODO), aktualizacji, uzupełnienia danych użytkowników prawo blokowania lub usuwania danych osobowych użytkowników (artykuł 17 RODO), gdy są one nieprawidłowe, niekompletne, niejednoznaczne, przestarzałe lub gdy ich zbieranie, wykorzystanie, przekazywanie lub przechowywanie jest zabronione prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (artykuł 13-2c RODO)
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkowników (artykuł 18 RODO)
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkowników (artykuł 21 RODO)
  • prawo do przenoszenia danych dostarczonych przez użytkowników, gdy dane te są przetwarzane automatycznie na podstawie ich zgody lub umowy (artykuł 20 RODO)
  • prawo do określenia losu danych użytkowników po ich śmierci i wyboru, komu https://www.kolarstwo.info/ powinien (lub nie) przekazać jego dane osobowe

Jak tylko https://www.kolarstwo.info/ dowiaduje się o śmierci użytkownika i w braku jego instrukcji, https://www.kolarstwo.info/ zobowiązuje się zniszczyć jego dane, chyba że ich przechowywanie jest konieczne z przyczyn dowodowych lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, jak https://www.kolarstwo.info/ używa jego danych osobowych, poprosić o ich sprostowanie lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu, może skontaktować się z https://www.kolarstwo.info/ pisemnie pod następującym adresem:

Kolarstwo Info – DPO, Marcin Zalewski – Poli Gojawiczyńskiej 8 – 01-773 Warszawa.

W tym przypadku użytkownik powinien wskazać dane osobowe, które chciałby, aby https://www.kolarstwo.info/ poprawił, zaktualizował lub usunął, dokładnie się identyfikując za pomocą kopii dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Wnioski o usunięcie danych osobowych będą podlegać obowiązkom nałożonym na https://www.kolarstwo.info/ przez prawo, w szczególności w zakresie przechowywania lub archiwizacji dokumentów. Wreszcie użytkownicy https://www.kolarstwo.info/ mogą złożyć skargę do organów nadzorczych, w szczególności do UODO (https://uodo.gov.pl/).

Nieprzekazywanie danych osobowych

https://www.kolarstwo.info/ zobowiązuje się nie przetwarzać, przechowywać ani przekazywać zebranych informacji o swoich klientach do kraju poza Unią Europejską lub uznawanego za „nieodpowiedni” przez Komisję Europejską bez wcześniejszego poinformowania klienta. Niemniej jednak, https://www.kolarstwo.info/ zachowuje swobodę wyboru swoich technicznych i handlowych podwykonawców pod warunkiem, że przedstawiają one wystarczające gwarancje w zakresie wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

https://www.kolarstwo.info/ zobowiązuje się podjąć wszystkie niezbędne środki ostrożności w celu zachowania bezpieczeństwa informacji i w szczególności, aby nie były one udostępniane nieuprawnionym osobom. Jeśli jednak zostanie wykryty incydent wpływający na integralność lub poufność informacji klienta i zostanie on przekazany https://www.kolarstwo.info/, musi ona jak najszybciej poinformować klienta i przekazać mu podjęte środki korygujące. Ponadto https://www.kolarstwo.info/ nie zbiera żadnych „wrażliwych danych”.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez filie https://www.kolarstwo.info/ oraz podwykonawców (dostawców usług), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W ramach ich odpowiednich uprawnień i w celach przypomnianych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych użytkowników https://www.kolarstwo.info/, są głównie agenci naszego działu obsługi klienta.

Powiadomienie o incydencie

Bez względu na podjęte wysiłki, żadna metoda transmisji w Internecie ani metoda przechowywania elektronicznego nie jest w pełni bezpieczna. W związku z tym nie możemy gwarantować absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy dotkniętych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie środki. Nasze procedury powiadamiania o incydencie uwzględniają nasze obowiązki prawne, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i dostarczania im wszystkich niezbędnych informacji, które pomogą im spełnić ich własne obowiązki regulacyjne w zakresie raportowania.

Żadne informacje osobiste użytkownika strony https://www.kolarstwo.info/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, zbywane ani sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja zakupu https://www.kolarstwo.info/ i jego praw, co pozwoliłoby na przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei miałby ten sam obowiązek przechowywania i modyfikacji danych wobec użytkownika strony https://www.kolarstwo.info/.

Bezpieczeństwo W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych oraz Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, https://www.kolarstwo.info/ korzysta z sieci chronionych standardowymi urządzeniami, takimi jak zapory ogniowe, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasło.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych, https://www.kolarstwo.info/ podejmuje wszystkie rozsądne środki mające na celu ich ochronę przed wszelkimi stratami, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Linki hipertekstowe, „ciasteczka” i tagi internetowe

Strona https://www.kolarstwo.info/ zawiera pewną ilość linków hipertekstowych do innych stron, ustawionych za zgodą https://www.kolarstwo.info/. Jednakże, https://www.kolarstwo.info/ nie ma możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie.

Chyba że zdecydujesz się wyłączyć ciasteczka, akceptujesz, że strona może je wykorzystywać. W każdej chwili możesz wyłączyć te ciasteczka, korzystając z dostępnych i przypominanych poniżej możliwości wyłączenia, wiedząc, że może to ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do części lub całości usług oferowanych przez stronę.

„CIASTECZKA”

„Ciasteczko” to mały plik informacyjny wysyłany do przeglądarki Użytkownika i zapisywany na jego urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon). Ten plik zawiera informacje takie jak nazwa domeny Użytkownika, dostawca usług internetowych Użytkownika, system operacyjny Użytkownika oraz datę i godzinę dostępu. Ciasteczka w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia Użytkownika.

https://www.kolarstwo.info/ może przetwarzać informacje Użytkownika dotyczące jego wizyty na stronie, takie jak odwiedzone strony, przeprowadzone wyszukiwania. Te informacje pozwalają https://www.kolarstwo.info/ na poprawę zawartości strony i nawigacji Użytkownika.

Ciasteczka ułatwiając nawigację i/lub dostarczanie usług oferowanych przez stronę, Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby decydować, czy chce, aby ciasteczka były zapisywane na jego urządzeniu, czy też chce je odrzucić, czy to systematycznie, czy w zależności od ich nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować swoje oprogramowanie do przeglądania tak, aby akceptacja lub odrzucenie ciasteczek były mu proponowane od czasu do czasu, zanim ciasteczko będzie mogło zostać zapisane na jego urządzeniu. https://www.kolarstwo.info/ informuje Użytkownika, że w takim przypadku może nie być dostępna pełna funkcjonalność jego oprogramowania do przeglądania.

Jeśli Użytkownik odmówi zapisywania ciasteczek na jego urządzeniu lub przeglądarce, lub jeśli Użytkownik usunie te, które są tam zapisane, Użytkownik jest informowany, że jego nawigacja i doświadczenie na stronie mogą być ograniczone. To mogłoby być również przypadek, gdy https://www.kolarstwo.info/ lub jeden z jego dostawców nie może rozpoznać, ze względów technicznej zgodności, typu przeglądarki używanej przez urządzenie, ustawień języka i wyświetlania lub kraju, z którego urządzenie wydaje się być podłączone do Internetu.

W odpowiednim przypadku, https://www.kolarstwo.info/ nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z pogorszonym działaniem strony i ewentualnych usług oferowanych przez https://www.kolarstwo.info/, wynikającym z (i) odmowy ciasteczek przez Użytkownika (ii) niemożności dla https://www.kolarstwo.info/ zapisania lub przeglądania ciasteczek niezbędnych do ich funkcjonowania z powodu wyboru Użytkownika. Dla zarządzania ciasteczkami i wyborami Użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Opisana jest w menu pomocy przeglą.

Tagi Internetowe

https://www.kolarstwo.info/ może okazjonalnie używać tagów internetowych (zwanych również „tagami”, lub balisami akcji, GIF jednopikselowe, przezroczyste GIFy, niewidoczne GIFy i GIFy jeden do jednego) i wdrażać je za pośrednictwem specjalisty od analizy internetowej, który może znajdować się (a więc przechowywać odpowiednie informacje, w tym adres IP Użytkownika) za granicą.

Te tagi są umieszczane zarówno w reklamach online, które pozwalają internautom uzyskać dostęp do strony, jak i na różnych stronach tego serwisu.

Ta technologia pozwala https://www.kolarstwo.info/ ocenić odpowiedzi odwiedzających wobec strony oraz skuteczność jej działań (na przykład, ile razy strona jest otwierana i jakie informacje są przeglądane), a także korzystanie z tej strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca może ewentualnie zbierać informacje o odwiedzających stronę i inne strony internetowe za pomocą tych tagów, tworzyć raporty o aktywności strony dla https://www.kolarstwo.info/ oraz świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z tej strony i Internetu.

Prawo obowiązujące i jurysdykcja

Wszelkie spory związane z korzystaniem z witryny https://www.kolarstwo.info/ podlegają prawu polskiemu. Z wyjątkiem przypadków, gdy prawo tego nie dopuszcza, wyłączna jurysdykcja przysługuje właściwym sądom w Polsce.